top of page
Ekpaidefsi enilikon

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σε συνεργασία με την Επιμορφωτική Κιλκίς, διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα οποία οδηγούν απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητα για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016.

Με την ολοκλήρωση  του προγράμματος ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό επιμόρφωσης αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δομή Προγράμματος
Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 110 ώρες

Online meeting

Διαρκής υποστήριξη

Καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων από έμπειρο και πιστοποιημένο εκπαιδευτή ενηλίκων

Ασύγχρονη κατάρτιση

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού σε χώρο και χρόνο που επιθυμεί ο υποψήφιος

Μικροδιδασκαλία

Παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου από τον υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 110 ωρών έχει ως στόχο την προετοιμασία ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Ειδικά οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών αρχών που διέπουν το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και η ενημέρωση για τις βασικές ευρωπαϊκές και τις συνδεόμενες με αυτές εθνικές πολιτικές που έχουν διαχρονικά διαμορφώσει και εξακολουθούν να διαμορφώνουν μέχρι και σήμερα το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης.

 2. Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες καταρτιζόμενους.

 3. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στο πεδίο της ειδίκευσης των επιμορφούμενων.

Ανάλυση εβδομάδων μελέτης

1η Εβδομάδα

Ενότητα 1

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενότητα 2

Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

2η Εβδομάδα

Ενότητα 3

Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος

Ενότητα 4

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων

3η Εβδομάδα

Ενότητα 5

Η ομάδα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενότητα 6

Η Δυναμική της ομάδας

Ενότητα 7

Οι αρχές επικοινωνίας

4η Εβδομάδα

Ενότητα 8

Σχεδιασμός και οργάνωση διδακτικής ενότητας

Ενότητα 9

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

5η Εβδομάδα

Ενότητα 10

Μικροδιδασκαλία

Μέθοδος αξιολόγησης

Στο τέλος των θεματικών ενοτήτων υπάρχει ένας αριθμός ασκήσεων αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων. Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 100 βαθμοί.

 

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες συγκεντρώσουν κατά μέσο όρο βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (50%) στα τρία τέταρτα των θεματικών ενοτήτων με την καλύτερη  για αυτούς επίδοση.

 

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη του προγράμματος εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις εκπαιδευτικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αν δεν ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι υποχρεώσεις, τα πιστοποιητικά σε εκκρεμότητα αποστέλλονται έως 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών και οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Κόστος συμμετοχής

170€

με δυνατότητα καταβολής χρημάτων σε δύο δόσεις

 • Τι είναι το GDPR;
  Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  Σας ενημερώνουμε, ότι: Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ., ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όλων των προσώπων, που συνεργάζονται ή επικοινωνούν μαζί της, με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως ενδεικτικά εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι κλπ. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο. Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. με έδρα το Κιλκίς, Δοϊράνης 56, email: info@epimorfotiki.grτηλ.: 2341029690, website: www.epimorfotiki.grόπως νόμιμα εκπροσωπείται, γνωστοποιεί ότι, για τους σκοπούς άσκησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της και υλοποίησης των πάσης φύσεως προγραμμάτων που αναλαμβάνει, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.
 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας;
  Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας, είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στην μοναδική σας αναγνώριση/ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κατά περίπτωση, στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (email), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας (υπολογιστή, smartphone, tablet), ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (logfiles, cookiesκ.λπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 769/2016), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 • Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, έτος γέννησης, μορφωτικό επίπεδο, διεύθυνση κατοικίας, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, στα πλαίσια της σύννομης και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Εκπαίδευσης – Κατάρτισης, πληροφορικής και συμβουλευτικής, συλλογής στοιχείων από εκπαιδεύσεις/ πιστοποιήσεις γνώσεων/τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των ενεργειών Marketing, αλλά και στα πλαίσια της επικοινωνίας/υποστήριξης/πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας μας.
 • Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
  Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ανά υπηρεσία. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: (α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων/εργαζομένων ή πιστοποίησης (π.χ. πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας), η επαγγελματική συνεργασία (π.χ. σαν εκπαιδευτής, επιστημονικός συνεργάτης, ερευνητής, κ.λπ.) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή των υπηρεσιών μας εκπαίδευσης/ συμβουλευτικής/αξιολόγησης. (β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς. (γ) η χρήση σε εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου. (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προγράμματα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ., η οποία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο. (ε) στο πλαίσιο έρευνας για την καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγησης σεμιναρίων, δράσεων και προγραμμάτων, ή/και της αγοράς εργασίας, ή/και στο πλαίσιο π.χ. ερευνών για την εκπαίδευση/κατάρτιση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό την οικονομία, κ.λπ. (στ) η υποβολή προτάσεων και υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων (εθνικών ή ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων ή μη κλπ), με οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν συμμετέχετε σε αυτά (ενδεικτικά, εταίροι, προμηθευτές κλπ).
 • Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
  Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται: (α) Κατά την εγγραφή σας σε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης/ συμβουλευτικής, που υλοποιούνται από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. Ενημέρωση για νέα προγράμματα κατάρτισης που σας αφορούν Τα δεδομένα που συλλέγουμε έντυπα ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.epimorfotiki.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για νέα προγράμματα κατάρτισης και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, instantmessagingή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για το σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Προσωποποιημένη ενημέρωση (profiling) Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε έντυπα ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.epimorfotiki.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Hπροσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεών σας, προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το επάγγελμα, η περιοχή κατοικίας κ.λπ., βάσει των διαθέσιμων προγραμμάτων που ίσως σας αφορούν. (β) Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία συμμετέχετε, ως συνεργάτες. (γ) Κατά την υποβολή προτάσεων και κατά την υλοποίηση άλλων προγραμμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι τα απολύτως απαραίτητα για την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία μας τα διαγράφει ή τα καταστρέφει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους, εκτός αν η τήρησή τους επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή τη σύμβαση, για λόγους φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς ή για δίωξη αξιόποινων πράξεων.
 • Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
  Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη Νομοθεσία/Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργεί ως «ενδιάμεσος φορέας» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται, για να ολοκληρώσει μια υπηρεσία και να εκπληρώσει αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους της παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη, ενδέχεται να είναι επίσημοι Κρατικοί Φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας κ.λπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία/κανονισμούς για φορείς εκπαίδευσης/συμβουλευτικής/πληροφορικής ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.). Στην περίπτωση που τα δεδομένα υποβλήθηκαν για συμμετοχή σε πρόγραμμα ιδιωτικού ανάδοχου φορέα, τότε αυτά μεταβιβάζονται σε αυτόν, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη για την επεξεργασία και ασφάλειά τους. Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους, που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού, ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Κατά την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση διακρατικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς άλλων χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Επιτροπές Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
  Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σύμβαση και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που μας διαθέσατε με σκοπό την ενημέρωσή σας για νέα προγράμματα και υπηρεσίες, τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετετη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε emailστο info@epimorfotiki.gr.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε email στο info@epimorfotiki.gr Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
 • Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. διαθέτει εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, καθώς και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DataProtectionOfficer, DPO). Εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους (καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, ενημέρωση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, διαδικασία διαχείρισης συμβάντων – μητρώο καταγραφής συμβάντων διαρροής). Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις, ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
 • Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
  Οι ιστοσελίδες της εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους ή μελλοντικούς συνδέσμους, που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς και τις οποίες δεν ελέγχουμε. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
 • Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια
  Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να μας στείλετε e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epimorfotiki.grή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ταχυδρομική διεύθυνση Δοϊράνης 56 – ΤΚ 61100 Κιλκίς ή μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό 2341029690.
 • Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύτηκε από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Β.Δ.Μ. στις 24/5/2019 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.
bottom of page