Συμβουλευτική

Αναζήτηση φορέων

Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Πρότασης

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Σχεδίου

Με την 20ετή λειτουργία και την εμπειρία που αποκόμισε στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η Επιμορφωτική Κιλκίς, είναι σε θέση να υποστηρίξει φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις στις εξής υπηρεσίες:

  • συμβουλευτική σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  • αναζήτηση εταίρων φορέων από το εξωτερικό (αλλά και την Ελλάδα) μέσα από το ευρύ δίκτυο συνεργατών

  • προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος αλλά και τις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού/φορέα

  • ολοκληρωμένη υποστήριξη ευρωπαϊκού σχεδίου από το αρχικό στάδιο (υποβολής πρότασης) μέχρι το τελικό στάδιο (αποπληρωμή σχεδίου και διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων)

Προγράμματα

Υλοποίηση

εκπαιδευτικών δράσεων  

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Οργάνωση και υποστήριξη

Εκπαιδευτικό υλικό

Έρευνα και επιμέλεια

Συμβουλευτική

Αναζήτηση φορέων

Προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης

Ολοκληρωμένη υποστήρηξη σχεδίου