Τεχνικοί Ασφαλείας

Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να αναλάβουν οι

ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση τους σύμφωνα με το Π.Δ 294/88.

Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας επικινδυνότητας Β και Γ τεχνικός ασφαλείας μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα και – για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας – πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Σε επιχειρήσεις της Β Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 35 - 7 ημέρες και το κόστος ανά άτομο 130€

Σε επιχειρήσεις Γ Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 10 - 2 ημέρες και το κόστος ανά άτομο 70€

Έκπτωση 10% σε Συλλόγους ή ομάδες άνω των 15 ατόμων.