top of page

VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» - Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Δηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Για το διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (11/3/16 - 10/4/16) στο Voucher Τουρισμού (Β Κύκλος), τα στελέχη της Επιμορφωτικής θα είναι στη διάθεση των

ενδιαφερομένων για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την πρόθεσή τους για εγγραφή στα τμήματα της Επιμορφωτικής - σε Κιλκίς ή Πολύκαστρο - ενημερώνονται για το δίκτυο επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και τα επόμενα βήματα- εφόσον επιλεγούν ή είναι επιλαχόντες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιμορφωτική όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.

18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑΔ04 (ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7-ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων αρχίζει στις 11/3/2016 και λήγει στις 10/4/2016 και ώρα 24:00.

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση Β’ κύκλου, αφορά σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, οι οποίες (υπηρεσίες) περιλαμβάνουν:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων: 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

              Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα              θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως εξής:

α) για μεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση),

β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848€ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 994 ωφελούμενους, απαιτείται:

 

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου/ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

 

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

 

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στους Συνδικαιούχους. Εναλλακτικά, αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα γίνεται δεκτή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 10 Απριλίου 2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 5.656 ωφελούμενους, απαιτείται:

 

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

 

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).

 

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στους Συνδικαιούχους. Εναλλακτικά, αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα γίνεται δεκτή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 10 Απριλίου 2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.
Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ώρες συνολικά και ημερησίως δεν  μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
Η πρακτική άσκηση ακολουθεί τη θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
·         την α’ φάση  200 ώρες που αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης  και
·         τη β΄ φάση 220 ώρες που αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής.

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης επιλέγεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, είναι από 6 έως 8 ώρες έως και 5 ημέρες την εβδομάδα.
Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)  μήνες.

 

 

 

 

 

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Υπάλληλος εστιατορίου / Μπαρ / Συνεδρίων)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ / ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«E –COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΧΩΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΩΝ & ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ επιχσεις 183_241

ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ επιχσεις 479

ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ επιχσεις 387

Voucher_σελίδα
bottom of page