Τηλεκατάρτιση_ηυ_1.jpg

Πιστοποιημένη 

Εκπαίδευση

στους Η/Υ

Νέο τμήμα κατάρτισης

Αυγούστου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Εκπαιδευτικό υλικό

Συμβουλευτική

Υλοποίηση

εκπαιδευτικών δράσεων  

Οργάνωση και υποστήριξη

Έρευνα και επιμέλεια

Αναζήτηση φορέων

Προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης

Ολοκληρωμένη υποστήρηξη σχεδίου

Παλαιότερες δημοσιεύσεις