top of page

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία


Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1. Συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 5 εξατομικευμένες συνεδρίες, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 2. Κατάρτιση 100 ωρών για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.

 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών. Εκπαιδευτικό επίδομα Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 500€. Διάρκεια εκπαίδευσης Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων. Μέθοδος εκπαίδευσης Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Επιμορφωτική Κιλκίς.

ΚΛΑΔΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

 3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο:

  1. Α.Φ.Μ. του υποψήφιου

  2. Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου

  3. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου

 4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ούσα.

 5. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι:

  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,

  2. Την επωνυμία της επιχείρησης

  3. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης

  4. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

 6. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής. Το παραπάνω, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένων για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, (στην διεύθυνση https://supportemployees.services.gov.gr/(S(2qqzrunnhwn2do3ui2q4oyw3))/login.aspx?ReturnUrl=%2f με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET), στο πεδίο ‘Υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων’, επιλέγετε ‘Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης’.

 7. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ), ή

 • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας (του μήνα υποβολής της αίτησης), εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη

 • από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση

 • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς Δοϊράνης 56, Κιλκίς Τηλ: 2341028705 , 2341029690 Email: epimorfotiki@epimorfotiki.gr

Πολύκαστρο Εθν. Αμύνης 37, Πολύκαστρο Τηλ: 2343097340 Email: polikastro@epimorfotiki.gr
Commentaires


bottom of page