Συμβουλές και σημεία που χρήζουν προσοχή στην διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στα επιδο


Σχετικά με την διαδικασία για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) για συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα ανέργων νέων 25 έως 29 και 30-45 ετών (που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης), ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ να:

  • επικοινωνήσουν με την Επιμορφωτική Κιλκίς ΠΡΙΝ γίνει η ηλεκτρονική αίτηση από τους ίδιους για διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα σημεία της αίτησης που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

  • βεβαιωθούν πως δηλώνουν τα ορθά απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2017, τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας)

  • συμπληρώσουν την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα

  • ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, το οποίο αναφέρει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), είναι μοναδικός αριθμός και απαραίτητος για τη συμμετοχή στο


πρόγραμμα.


*Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ δίνεται δικαίωμα διόρθωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

*Τα παραπάνω αναφέρονται έπειτα από διαπίστωση εσφαλμένων αιτήσεων και σκοπό έχουν να επιστήσουν την προσοχή των ενδιαφερομένων ανέργων.
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος είναι: http://www.voucher.gov.gr