Προγράμματα "Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες"

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Η δράση περιλαμβάνει

  • Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ορίζεται σε 5€.


Ωφελούμενοι

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης


Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αντικείμενα κατάρτισης

Δικαίωμα υποβολής

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Διάρκεια προγράμματος

Εκπαιδευτικό επίδομα

Πιστοποίηση

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ.


Η δράση (το/ τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU