top of page

Το MED-QUAD αξιοποίησε εργαλεία Καινοτομίας για τον πολιτισμό και το νερό σε 6 χώρες της Μεσογείου


Το έργο MED-QUAD, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC Med, ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 7 Νοεμβρίου 2023. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς, Επικεφαλής εταίρος του έργου μαζί με 6 Πανεπιστήμια από 6 χώρες της Μεσογείου, ενίσχυσαν τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, της (τοπικής) διοίκησης και της κοινωνίας,εφαρμόζοντας την Προσέγγιση του Τετραπλού Έλικα. Οι εταίροι, λειτουργώντας ως «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένα Πανεπιστήμια», έφεραν εις πέρας αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα πεδία εφαρμογής των δραστηριοτήτων ήταν η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η εξοικονόμηση του νερού, με ωφελούμενους από τα αποτελέσματα του έργου όχι μόνο τους φορείς αλλά και τους πολίτες.Το διοικητικό, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της Επιμορφωτικής Κιλκίς από την Ελλάδα, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Έλλαδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε), του University of l’Aquila (Ιταλία), του Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport – AASTMT (Αίγυπτος), του Al-Balqa' Applied University– BAU (Ιορδανία), του Palestine Polytechnic University – PPU (Παλαιστίνη) και του University of Sousse (Τυνησία) εργάστηκαν μεθοδικά σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Οι εταίροι εγκατέστησαν 2 «ζωντανά» εργαστήρια («ανοιχτός» χώρος για τους πολίτες στον τομέα της έρευνας) διασυνοριακής συνεργασίας σε κάθε χώρα. Το πρώτο, αφορά τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού» (Smart Water Use Applications Living Lab-SWUAP) και το δεύτερο την «Εφαρμοσμένη Έρευνα για την Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Applied Research for Cultural Heritage Exploitation - ARCHEO Living Lab)». Τα εργαστήρια εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονο και καινοτόμο εξοπλισμό και ξεκίνησαν διεπιστημονικές έρευνες μεταξύ πανεπιστημίων και ΜΜΕ-ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες για την ποιότητα του νερού, τη βιώσιμη παραγωγή και τις δυνατότητες εμπορευματοποίησης του βιομεθανίου, την αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων ελαιοτριβείου, την ανεπάρκεια της βιταμίνης D στις Μεσογειακές χώρες. Με τη δημιουργία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το ζωντανό εργαστήριο για τον πολιτισμό προσφέρει σε κάθε χώρα στον (εικονικό ή μη) επισκέπτη την ευκαιρία να προσομοιώσει μια πολιτιστική εμπειρία!Στο πλαίσιο του έργου εκπαιδεύτηκαν πάνω από 80 επαγγελματίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και δημιουργήθηκαν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πληροφοριακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές για ζητήματα που αφορούν τα πεδία εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται: 2 «Ζωντανά Εργαστήρια» που εγκαταστάθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθής διαχείρισης του νερού καθώς και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαθέσιμος υπερσύγχρονος εξοπλισμός των εργαστηρίων για ερευνητικές και προωθητικές δραστηριότητες καθώς και ο σχεδιασμός του ρόλου του “Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου” και της πρότασης για την “προσέγγιση του τετραπλού έλικα για την καινοτομία” μέσα από την εργασία “The Civic University in the global social chellenges”. Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου οι εταίροι σύναψαν πάνω από 20 συνέργειες με φορείς της Μεσογείου και εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών έργων.Ειδικότερα, ενισχύθηκε ο ρόλος του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου» με τη δημιουργία των «Ομάδων Ανάπτυξης των Πόλεων» (City Development Groups). Οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούνται από εκπροσώπους του Τετραπλού Έλικα με σκοπό να εργαστούν πάνω στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη της πόλης τους, στους τομείς της ποιότητας του νερού και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση την ψηφιοποίηση. Ένα από τα επιτεύγματα του έργου είναι να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο με κοινωνική ευαισθησία για τους πολίτες και να δράσει όχι απλά μέσα στην πόλη αλλά για την πόλη, ενισχύοντας τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία.


Αξίζει να γνωρίσετε τα αποτελέσματα του έργου στο βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του MED-QUAD. Για περεταίρω πληροφόρηση σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Περικλή Κοσμίδη (MED-QUAD Project Manager) pkosmidis@epimorfotiki.gr, 0030 2341028705)
Comentarios


bottom of page